Сдружение с нестопанска цел  
Училищно настоятелство на СУЕО "А.С. Пушкин"  
регистрирано по ЗЮЛНЦ  с  Решение на ВОС №1304/31.05.2000г.

Председател на управителния съвет:
Бойка Балева

тел. 0882701901
e-mail -boikabaleva@gmail.com

Съобщение

На 11.05.2017 г. от 18.00 часа,
в Актовата зала на училището ще се преведе събрание на училищното настоятелство

Съобщение

Събраният членски внос по класове,
да се преведе по банковата сметка на училищното настоятелство
№ IBAN BG13FINV915010BGN0CPR0 - Fibank

Съобщение

Във връзка със слабата събираемост на членски внос
предвид провеждането на родителски срещи
на 22.02.2017год. от 18,30 ч. до 19,30 ч. и на 23.02.2017год. от 17.30 ч. до 18.30 ч.
ще има представител на Настоятелството във фоайето на училището.


На 24.02.2017 год. ще се проведе събрание на Училищното Настоятелство
от 18.00 часа в Актовата зала на училището.

Есенен книгообмен 2016

Ученици, учители и приятели на СУЕО "А.С. Пушкин",
Искате ли да споделите Вашите книги?
Сега е моментът!
Организираме Есенен книгообмен 2016 на 23 и 24 ноември.
Имате възможност да освободите етажерките си от прочетените и запазени книги и да направите място за нови!
Получавате шанс да си купите книги на половин цена!
Имате възможност да помогнете на училището, като цената, която платите за всяка книга, ще отиде в касата на Училищното Настоятелство. Книгите, които останат непродадени, ще бъдат дарени на библиотеката на училището.
Събраните средства са за абонамента за периодични издания, които да се четат от ученици, учители и педагози.
Чувствайте се поканени!
Носете със себе си доброто си настроение!

Училищно Настоятелство

Есенен книгообмен

Покана за общо събрание

Уважаеми членове,

        По инициатива на Съвета на настоятелите, с настоящата покана,свикваме Общото събрание на Настоятелство на СУЕО "А.С.Пушкин" - град Варна на 27.10.2016 г./четвъртък/ от 18.00 ч. в Актовата зала на училището, при следния дневен ред:

  1. Освобождаване на членове от състава на Съвета на настоятелите на основание, отправено до Настоятелството, писмено волеизявление за прекратяване на членството им;
  2. Избор на нови членове на Съвета на настоятелите;
  3. Прием на нови членове на настоятелството;
  4. Приемане на годишния отчет за дейността и финансовото състояние на настоятелството;
  5. Приемане на промяна в името на настоятелството;
  6. Разни.

Отчет за финансовата дейност за периода 25.09.2015 г. - 26.10.2016 г.
Отчет за финансовата дейност за периода 01.10.2014 г. - 25.09.2015 г.