Печат
Посещения: 35104

ПРИВЕТСТВИЕ 
НА ДИРЕКТОРА НА СУЕО „Ал. С. ПУШКИН“

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година 
Организация на учебния ден за учебната 2020/2021 г.
ПРАВИЛНИК за дейността на СУЕО "Ал. С.Пушкин" за учебната 2020/2021 г.
Стратегия за развитие на училището за периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година
Годишен план на СУЕО "Ал. С.Пушкин" за учебната 2020/2021 г.
Етичен кодекс на училищната общност при СУЕО "Ал. С. Пушкин"
Модел за работа на училището през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19
Система от символи на качествените показатели за установяване на резултатите в I, II и III клас.
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
Система от мерки за повишаване на качеството на образованието през учебната 2020/2021 година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за взаимодействие и партньорство между училището и семейството за учебната 2020/2021 г.
План на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата
Система за оповестяване в случай на инциденти и извънредни ситуации

Схема за влизане и излизане на учениците в сградата на училището
Схема за класни стаи за учебната 2020/2021 година

Правила за използване на електронен дневник

Заявление за отсъствие на ученик - до класния ръководител
Заявление за отсъствие на ученик - до директора
Заявление за освобождаване на ученик от учебни часове по ФВС- до директора

Заповед за задължителни правила и мерки 
за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19

Процедура за прием и обучение на учениците 
в самостоятелна форма на обучение

Съобщение
от директора на СУЕО "Ал.С.Пушкин" 
до родителите

Информация за смените и началото на учебните часове за учебната 2020/2021 година

 


 

Заповед за задължителни правила и мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19

  

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020 година 

Организация на учебния ден за учебната 2019/2020 г.
ПРАВИЛНИК за дейността на СУЕО "Ал. С.Пушкин" за учебната 2019/2020 г.

Стратегия за развитие на училището за периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година
Политика и мерки за подобряване качеството на образователния процес в СУЕО "Ал. С Пушкин"
Годишен план на СУЕО "Ал. С.Пушкин" за учебната 2019/2020 г.
Етичен кодекс на училищната общност при СУЕО "Ал. С. Пушкин"
Система от символи на качествените показатели за установяване на резултатите в I, II и III клас.
Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Система за оповестяване в случай на инциденти и извънредни ситуации
Списък на лицензираните доставчици на социални услуги, за подкрепа на деца и семейства

Правила за използване на електронен дневник

Заявление за отсъствие на ученик - до класния ръководител
Заявление за отсъствие на ученик - до директора

 

АРХИВ