Тренировъчен тест №1 за 9 клас
1. Под информация в науката информатика се разбира:

съвкупност от съдържателни сведения;
информационен процес;
елемент в управлението на човешкото общество;
наличието на връзка между материални обекти.


2. Четирите основни информационни дейности, които могат да се извършват с информация, са:

възпроизвеждане, комбиниране, запазване, репродуциране;
изменение, разчитане, кодиране, запазване;
събиране, преработване, съхранение, разпространение;
възпроизводство, комбинираност, запазване, репродуциране.


3. Кое от следните изречения е съждение?

Варна е град в България;
Колко е часът?
Защо смятате, че 5 е четно число?
Тръгвайте!


4. Една компютърна система може да работи и без наличието на:

видео карта;
звукова карта;
процесор;
дънна платка.


5. Най-малката единица за измерване на информация е:

бит;
байт;
килобайт;
терабайт.


6. Броят на операциите, които се изпълняват от централния процесор за една секунда, се измерва в:

гигахерца;
тактове;
импулси;
разрядност.


7. Ако А и В са съждения, А=1 и В=0;

А+В=1;
А*В=1;
А-В=0;
А/В=1.


8. Един килобайт е равен на:

8b;
1024 b;
1МВ;
1024 B.


9. Информацията, изпращана от процесора на компютъра, която трябва да бъде изведена на монитора се обработва от:

дънна платка;
видео карта;
звукова карта;
процесор.


10. Ако А, В, С са съждения и А=1, В=0 и С=1, то изразът (А*В)+С има стойност:

0;
1;
2;
-1.

11. Кое от следните твърдения е вярно?

всеки един процес е информационен;
информационния процес се отнася само за работа с компютър;
информационната дейност включва четирите информационни процеса;
информационния процес включва основните информационни дейности;


12. Под бройна система се разбира:

Съвкупност от знаци и правилата, по които се записват числата;
Цифри и букви, с помощта на които се записват числата;
Начин за записване на числа;
Съвкупност от букви и цифри с помощта на които се записват числата.


13. В компютърната кутия задължително се намира:

принтер;
скенер;
процесор;
модем.


14. Компонентите от компютърната система, извън компютърната кутия, се наричат:

периферия;
външни устройства;
портове;
адаптерни устройства.


15. Посочете вярното твърдение. "Приложимост" е свойство на понятието информация?

не;
да.


16. Посочете вярното твърдение. "Достъпност" е свойство на понятието информация?

да;
не.


17. Позиционна е бройна система, която:

Бройна система при която мястото на отделните обозначения в представянето на числата няма никакво или има малко значение за стойността на тези числа
Действие с две и повече естествени числа, наричани АРГУМЕНТИ или СЪБИРАЕМИ, в резултат от което се получава трето естествено число, наречено сума или сбор на всички събираеми
Бройна система при която мястото на отделните обозначения в представянето на числата има значение за стойността на тези числа;;
Начин за осъществяване на връзка между бройните системи.


18.Една от основните характеристики на процесора в компютърната система е честотата на опресняване?

не;
да;


19. Една от основните характеристики на процесора в компютърната система е?

скорост на трансфер;
тактова честота;
честота на опресняване;
между точково разстояние;


20. Създателят на булевата алгебра е:

Бул Марковски;
Нилс Бор;
Джордж Бул;
Бернхард Риман.