Тест №3 за 9 клас
1.Кое от следните изречения е съждение?

Варна е град в България;
Колко е часът?
Защо смятате, че 5 е четно число?
Тръгвайте!


2. Четирите основни информационни дейности, които могат да се извършват с информация, са:

възпроизвеждане, комбиниране, запазване, репродуциране;
изменение, разчитане, кодиране, запазване;
събиране, преработване, съхранение, разпространение;
възпроизвеждане, комбиниране, запазване, репродуциране.


3. Операцията импликация се илюстрира с примера:

Вазов е поет или писател;
Ако закупите стока за повече от 50 лв, ще получите подарък;
Един равнобедрен триъгълник е равностранен тогава и само тогава, когато един от ъглите му е равен на 60°;
Това е заек или котка.


4.Кои от следните изречения НЕ са съждения? :

България е квартал на Варна;
Помислете добре;
Орелът лети високо;
5+0≠5.


5. Най-голямата единица за измерване на информация е:

бит;
гигабайт;
килобайт;
терабайт.


6.Ако А и В са съждения, А=1 и В=0;

А+В=1;
А*В=1;
А-В=0;
А/В=1.


7. Операцията конюнкция е?

логическо отрицание;
логическо умножение;
логическо събиране;
импликация.


8. Ако А и В са съждения, А=1 и В=1;

А+В=0;
А*В=1;
А-В=0;
А/В=1.


9. Ако А, В, С са съждения и А=1, В=0 и С=1, то изразът (А*В)+С има стойност:

0;
1;
2;
-1.


10.Ако А, В, С са съждения и А=1, В=1 и С=1, то изразът (А+В)*С има стойност:

2;
0;
1;
-1.


11. Логическото отрицание е операция, която:

Има винаги стойност 1;
Има винаги стойност 0;
Зависи от вида на отрицанието;
Има стойност противоположна на стойността на съждението;


12. Вярното отрицание на съждението "Иван е висок" е:

Иван не е висок;
Иван е нисък;
Иван не е нисък;
Иван не е нито висок, нито е нисък;


13. Импликацията (А->В) има стойност неистина само в случай, когато:

А=0, В=1;
А=0, В=0;
А=1, В=0;
А=1, В=1;.


14. Под бройна система се разбира:

Съвкупност от знаци и правилата, по които се записват числата;
Цифри и букви, с помощта на които се записват числата;
Начин за записване на числа;
Съвкупност от букви и цифри с помощта на които се записват числата.


15. Непозиционна е бройна система когато

Бройна система, при която мястото на отделните обозначения в представянето на числата няма никакво или има малко значение за стойността на тези числа;;
Бройна система, при която мястото на отделните обозначения в представянето на числата има значение за стойността на тези числа.


16. Видовете съждения са:

прости и съставни;
обикновени и сложни.


17. Позиционна е бройна система, която:

Бройна система при която мястото на отделните обозначения в представянето на числата няма никакво или има малко значение за стойността на тези числа
Действие с две и повече естествени числа, наричани АРГУМЕНТИ или СЪБИРАЕМИ, в резултат от което се получава трето естествено число, наречено сума или сбор на всички събираеми
Бройна система при която мястото на отделните обозначения в представянето на числата има значение за стойността на тези числа;;
Начин за осъществяване на връзка между бройните системи.


18. Простото съждение има стойност TRUE или FALSE:

да;
не;


19. Под съставно съждение се разбира::

сложно съждение;
съждение, което се състои от две или повече прости съждения;
изречение, за което може да се отговори с вярно или невярно;
съвкупност от елементарни съждения;


20. Създателят на булевата алгебра е:

Бул Марковски;
Нилс Бор;
Джордж Бул;
Бернхард Риман.