Тренировъчен тест №1 за 9 клас
1. Суперкомпютрите са компютри, които :

са сървъри;
са рядко използвани;
притежават технически параметри, позволяващи им по-бърза обработка на данни;
се обслужват от няколко потребители.


2. Производителността на суперкомпютрите се измерва с единицата:

Терабайт;
DROG;
FLOPS;
FOTR.


3. Grid(мрежа, решетка) описва технологиите:

запаметяващи устройства, преработващи устройства, мрежови устройства;
чрез които могат да бъдат свързани няколко компютъра за решаването на една компютърна задача по едно и също време;
middleware;
включват преди всичко периферни устройства, управляващи устройства, контролери.


4. Хардуерът, който е в състава на грид инфраструктурата, може да включва:

компютри от един и същи тип и периферни устройства;
мрежово оборудване и периферни устройства;
компютри от различни класове и периферни устройства;
компютри от различни класове, мрежово оборудване и периферни устройства.


5. Облачните технологии или Cloud computing се отнася за :

използването на мощни ИТ ресурси, без да е необходимо да ги закупуват и стопанисват;
ресурси, които могат да се използват само от големи фирми;
апаратно оборудване;
традиционен модел, където всяка организация поддържа собствена ИКТ инфраструктура.


6. GPS е абревиатура на:

Global Posting System;
Global Positioning System;
Grid Positioning Stream;
нито едно от изброените.


7. Структурата на системите за глобално позициониране включва?

сателитен, управленски, мобилен ;
активен, контролен, пасивен;
космически, контролен, потребителски;
всички изброени.


8. Какво е мрежова топология:

определя се от вида на компютрите;
определя се от мрежовото устройство;
начина на подреждане на компютрите в стаята;
начина на свързване на компютрите в мрежата.


9. Компютърна мрежа е:

група от свързани компютри;
два или повече компютъра и други устройства, свързани помежду си с цел обмяна на информация и споделяне на ресурси;
компютри с произволен достъп с цел обмяна на информация и споделяне на ресурси;
всички изброени.


10. Изберете вярното твърдение:

Локалните мрежи включват компютри в отдалечени градове;
Интернет не е глобална мрежа;
При топологията "Кръг" потокът от данните обхожда станциите в една посока;
Недостатък на топологията "Кръг" е високата скорост на предаване на данните;


11. Изберете вярното твърдение

Вида на мрежата клиент-сървър е мрежа с рабноправен достъп;
Топологията "Шина" е най-разпространена;
При топологията "Звезда" се използва мрежово устройство;
При топологията "Кръг" се използва мрежово устройство;


12. Интернет е:

Широка мрежа;
Мрежа на мрежите;
Локална мрежа;
Мрежова операционна система;


13. Типа кабел, който осигурява най-висока скорост на предаване на данните е:

оптичен;
усукана двойка;
коаксиален;
безжичен.


14. Компонентите(хардуер), които са необходими за свързване на компютрите в мрежа се наричат:

апаратно оборудване;
мрежова операционна система;
съпбщителна среда;
рутер.


15. Когато изполвате Google Maps за да определите маршрут на екрана се визуализира

повече от един маршрут;
само един маршрут.


16. При определяне на маршрута Google Maps показва подробности за него, например превозни средства и време за придвижване?

да;
не.


17. Мрежа “Клиент/Сървър”е мрежа, в която има

само работни станции;
само клиенти;
сървър;
всички изброени.


18.FTP е протокол за

електронна поща;
обмен на файлове;


19. WWW означава

Wide West Web;
World Wide Web;
West World Wide;
Нито едно от изброените;


20. Протоколът за отваряне на хипертекстови съдържание(сайтове)е:

FTP;
HTTP;
IP;
POP3.