Тест 8 клас "Програмиране в Интернет" - ТЕМИ от 4 до 6
1. Атрибутите на тага <FONT></FONT> са:

face, color, size;
align, color, size;
face, align, size;
face, color, align;


2. Стиловете на шрифта са:

P, F, U;
A, I, U;
B, I, U;
P, I, A;

3. Големините на заглавията в текста се променят от Н1 до Н6. Кой е най-големият размер?

Н6;
Н1;
Указва се с атрибут ;
Указва се чрез size;


4. Атрибутите на тага <HR> са:

align, width, color;
size, width, color;
font, size, align;
p, width, color;


5. Браузърът е:

Програма;
Търсачка;
HTML приложение;
Сървър;


6. Хипертекстовите документи са:

Предназначени за хиперпространството ;
Текстови документи;
Документи с текстово и графично съдържание;
Текстови документи, в които има хипервръзки;


7. За хипервръзка в рамките на една страница използваме:

хипервръзка;
таг <P>;
котва;
таг <FONT>;


8. Можем да сложим край на един ред със следния таг:

<P>;
<ENDLN>
<BR ln>;
<BR>;


9.Стойностите на атрибута align на тага <P></P> са:

top, bottom, middle; ;
left, right, center, justify;
top, bottom, center;
left, bottom, justify, right;


10. Какво означава съкращението HTML:

Hyper Text Markup Language;
Hyperlinks and Text Markup Language;
Home Tool Markup Language;
Home Text Markup Language;


11. Кой създава Web стандартите?

World Wide Web Consortium
Google;
Microsoft;
Microsoft srandarts;


12. Коя е вярната структура на HTML документа?

<HTML><HEAD><TITLE></TITLE></HEAD><BODY></BODY></HTML>;
<HTML><HEAD></HEAD><TITLE></TITLE><BODY></BODY></HTML>;
<HTML></HTML><HEAD></HEAD><TITLE></TITLE><BODY></BODY></HTML>;
<HTML><HEAD><TITLE></TITLE><BODY></BODY></HEAD></HTML>;


13. Как правилно се задава фон на страница?

<body bgcolor="blue">;
<body "background-color:blue;">
<body background="blue"> ;
<body style="blue"> ;.


14. Между кои тагове се поставя заглавието на страницата?

<HEAD> </HEAD>;
<LABEL> </LABEL>;
<HTML></HTML>;
<TITLE></TITLE>.


15. Браузърите игнорират белите полета?

не;
да;.


16.Кой е правилния начин за създаване на хипервръзка?

<а href="8souvarna.com">към сайта на училището</a>;
<a url=http://8souvarna.com/>към сайта на училището</a> ;
<a link="http://8souvarna.com/">към сайта на училището</a> ;
<a href="http://8souvarna.com/">към сайта на училището</a> ;

17.Тагът за задаване на хипервръзка е:

<HREF>
<FONT>;
<A> ;
<LINK>;


18.Хипервръзките биват?

външни, вътрешни;
прости,сложни;


19. Какво е основното предназначение <P></P>?

Създава ново подравняване;
Създава нов абзац;
Показва какъв да бъде абзаца;
Показва как да се форматира текста след него;


20. Към какви типове документи можем да осъществим хипервръзка?

HTML документи;
Електронни таблици;
Изображения;
Всички изброени;