Тест за 7 клас, входно ниво
1. Основният елемент, от който се изгражда компютърната презентация при презентационните системи е:

документ;
слайд;
изображение;
таблица.


2. Вмъкването на текст в презентации се извършва чрез:

кликване наа екрана;
текстова кутия;;
Insert-> Text;
маркиране на обект.


3. Format > Slide Design дава възможност за избор на:

вида на слайда (елементи на слайда като текстови полета, графични изображения и тяхното разположение);
художествено оформление (дизайн) на слайд;
анимационни ефекти;
цветови схеми.


4. Компютърните презентационни системи се използват основно:

за създаване на презентационни материали като EXE файлове;
за създаване на печатни презентационни материали;
за представяне и създаване на компютърно слайд шоу;
за представяне на информация пред публика от човек.


5. Когато кликнем с ДБМ върху слайда, опцията Format-> Background дава възможност за избор на:

цветови схеми;
анимационни ефекти;
художествено оформление (дизайн) на слайд;
вида на слайда (елементи на слайда като текстови полета, графични изображения и тяхното разположение).


6. Пишем текст. С натискане на клавиша Enter се:

преминава на нов ред;
текстовия показалец се премества на 8 позиции;
се оставя празен интервал;
се преминава на нов лист;


7. Начина, по който текста облива картинката се определя от опцията:

Insert->Picture;
Format->WordArt;
Wrap Text;
Insert->Object;

8. Номерацията на страница в текстов документ се поставя в:

горния или долния колунтитул на страницата(Header and Footer);
началото на документа;
края на документа
която част на документа ни е удобно.


9. Написали сме в клетка 1234, а програмата показва 18.05.1903. Причината е:

грешка на програмата Ms Excel;
клетка има тип на данните - Date;
числото трябва да се въведе с десетична запетая;
нито едно от изброените.


10. Когато форматираме таблица, за да пишем на много редове използваме опцията?

Merge & Center;
Wrap Text.


11. Интернет представлява:

програми, които позволяват да се разглежда информация от различен тип на отдалечени компютри;
съвкупност от услуги за обмен на различни типове информация между отдалечени потребители;
глобална компютърна мрежа, свързваща отделни компютри и цели компютърни мрежи;
голяма група от потребители, които по едно и също време обменят информация помежду си.


12. WWW е съкращение използвано в Интернет за обозначаване на?

World Wrong Way;
World Wide Web;
World Wide West;
Well West World.


13. Услугата електронна поща в Интернет позволява на потребителите да:

изпращат съобщения, придружени от адреси на подател и получател;
директно да изтеглят файлове от един компютър в мрежата на собствения си;
се свързват с друг компютър чрез парола и да стартират процес в него;
осъществяват директна връзка помежду си във форум или поединично;


14. IP адрес (Internet Protocol адрес) се нарича:

адресът, който еднозначно определя всеки потребител в Интернет;
електронния адрес на всеки потребител на електронна поща в интернет;
символният адрес, указващ пътя до дадена web страница в Интернет;
цифровият адрес, който еднозначно определя всеки компютър в Интернет;


15. Кой от следните IP адреси е коректен?

255.217.0.1;
265.178.901.0


16. Сървър е:

мощен компютър;
програма за управление на компютърни мрежи.


17. Видовете скенери са?

ръчни;
барабанни;
комбинирани;
всички изброени.


18. Print Preview се използва за:

Преглеждаме на файла преди разпечатване;
Настройка на страницата преди разпечатване.


19. Прикрепения файл към съобщение изпратено по електронната поща може да съдържа:

само текстова информация;
само графична информация;
всякакъв вид информация;
всякаква web информация.


20. За да използваме услугата електронна поща трябва да се регистрираме с потребителско име и парола:

да;
не.