Тест за клас, теми "Компютърни презентации", "Текстообработка", "Обработка на видео и звук" и "Интернет"

1. Опцията Home->New Slide->Slides from Outline позволява да вмъкнем в презентацията:

*.pdf;
текстови документи;
изображения;
електронни таблици.


2. Вмъкването на текст в презентации се извършва чрез:

кликване наа екрана;
текстова кутия;
Insert-> Text;
маркиране на обект.


3. Добавените изображения в презентация могат да:

променят цвета си;
им се добaви стил;
подреждат и подравняват;
всички изброени.


4. Опцията Bring to front се използва за:

за преместване на графичен обект най-отпред на презентацията;
за редуване на графичните обекти в дълбочина;
за представяне и създаване на компютърна графика;
за анимиране на изображението.


5. Когато кликнем с ДБМ върху слайда, опцията Format->Background дава възможност за избор на:

графичните схеми;
анимационни ефекти;
оформление фона на слайд;
вида на слайда (елементи на слайда като текстови полета, графични изображения и тяхното разположение).


6. Опцията Insert->Chart отваря:

диаграма в Power Point;
диаграма и таблица в Power Point;
диаграма в Power Point и таблица в Ms Excel;
диаграма таблица в Ms Excel.


7. Вмъкнатия в презентацията аудио файл може да се:

копира;
изрязва;
премества;
всички изброени.


8. Анимационни ефекти в слайда се поставят от раздела:

Design;
Animation;
Home->Animation;
Тransition .


9. Видео файла, който ще вмъкваме в презентацията може да има разширение:

*mpeg, *.mpeg4;
*.wmv, *.mov;
*.avi, *.swf;
всички изброени.


10. Диаграмите, вмъкнати в Power Point имат всички възможности на диаграмите използвани в Ms Excel:

не;
да.


11. Интернет представлява:

програми, които позволяват да се разглежда информация от различен тип на отдалечени компютри;
съвкупност от услуги за обмен на различни типове информация между отдалечени потребители;
глобална компютърна мрежа, свързваща отделни компютри и цели компютърни мрежи;
голяма група от потребители, които по едно и също време обменят информация помежду си.


12. WWW е съкращение използвано в Интернет за обозначаване на?

World Wrong Way;
World Wide Web;
World Wide West;
Well West World.


13. Ако използваме браузъра Google Chrome, опцията Bookmark this page:

ще добави активната страница в папка с любими сайтове;
ще отбележи файлове от този сайт;
отбелява страницата като посетена;
осъществява препратка към страницата;


14. Разговори в Интернет е услуга, която позволява на потребителите да:

се свързват с друг компютър чрез парола и да стартират процес в него;
електронния адрес на всеки потребител на електронна поща в интернет;
указват пътя до дадена web страница в Интернет;
комуникират помежду си чрез кратки съобщения по едно и също време;


15. При работа в екип е много важно?

да спазваме етичните норми на поведение;
да наложим авторитета си с всички средства.


16. Браузър е:

програма;
търсачка в интернет.


17. С помощта на коя програма може да обработваме видео и аудио файлове?

Windows Photo Viewer;
Windows Movie Maker;
Windows Picture Manager;
всички изброени.


18. *.pdf е файлов формат, който може да се използва да се запише файл във всяка от програмите Ms Word, Excel, Power Point:

да;
не.


19. При работа по проект, изискващ обмен на файлове между членовете на екипа, файловите формати, които се използват, се уточняват:

при създаване на съответните файлове;
при избора на екип за работа;
в процеса на планиране на задачите;
в процеса на работа по проекта.


20. Опцията Insert->Symbol се използва:

да вмъкне символи, които не могат да се вмъкнат от клавиатурата;
да вмъкне символи и номерация.