Тест 7 клас, теми "Електронни таблици", "Текстообработка", "КС и защита на данните в нея"
1. Съвкупността от данни, съхранени под общо име на магнитен носител, се нарича:

папка;
байтове;
файл;
директория.


2. Броят на операциите, които се изпълняват от централния процесор за една секунда, се измерва в:

херца;
тактова честота;
разрядноет;
байта.


3. При изключване на електрическото захранване на компютърната система се губи информацията, съдържаща се в:

ROM;
RAM;
BIOS;
Hard Disk.


4. Организацията на информацията в компютъра може да се извършва с помощта на програмата:

Internet Explorer;
Word;
Ms Power Point
Windows Explorer.5. Посочете кое от следните е функция на операционната система;

зарежда програмите в оперативната памет на компютъра;
обработва графични изображения
обработва звукови файлове;
нито едно от посочените.


6. Компютърният вирус е:

последователност от инструкции, които се въвеждат чрез клавиатурата от потребителя;
елемент, разположен в компютърната кутия който пречи на нормалната работа;
изпълним файл, съдържащ последователност от команди на специален език;
паразитна програма, създадена с цел да унищожи друга програма или файлове с данни.


7. Характерна черта на компютърните вируси е?

късата дължина на името им;
способността им за самовъзпроизвеждане;
възможността им за архивиране;
прекалено големия обем на файла.


8.Проверката за наличието на вируси се извършва с помощта на специализирани програми и се нарича?

обхождане;
проследяване;
архивиране;
сканиране.


9.Компютърният вирус може да бъде пренесен чрез:

принтер;
модем;
скенер;
плотер.


10. В коя област от клетки попада клетката В6?

А3:Е5;
А3:С7;


11. По кой от начините Не може да вмъкнем изображение?

Insert->Picture;
Insert->ClipArt;
Insert->SmartArt;
Insert->Object;


12. Ако искаме да поставим различни рамки на клетките, ще изполваме бутона?

Home->Cells;
Home->Font->Borders;
Format Cells->Pattern;
всички изброени.


13. Ако искаме да обединим клетки, ги маркираме и използваме командата:

Home->Alignment->Wrap Text;
Home->Alignment->Merge&Center;
Home->Alignment->Font;
Home->Alignment->Number;


14.Една компютърна система може да работи и без наличието на:

централен процесор;
видео карта;
звукова карта;
хард диск;


15. Ако копираме формулата "=SUM(A1:A10)"в клетка А11 в клетка С15, резултатът ще е:

=SUM(С1:С14);
=SUM(A1:С14).


16. Искаме да намерим средно аритметичното на клетките А1, А2, А3, В1, В2, В3. Коя формула ще използваме:

=AVERAGE(A1:B3);
=MIDDLE(A1:B3).


17. В клетката А1 въвеждаме 0, а в клетката А2 въвеждаме 2. Маркираме областта А1:А2 и провлачваме кръстчето вклетки А3, А4, А5. Стойността на клетката А5 ще бъде?

6;
4;
8;
10.


18. Print Preview се използва за:

Преглеждаме на файла преди разпечатване;
Настройка на страницата преди разпечатване.


19. Въвеждаме в клетката А1 стойност 10. В клетката А2, e написваме следната формула: =IF(A1<10;"по-малко";"повече" ):

повече;
по-малко;
0;
нито едно от изброените.


20. landscape and portrait се отнасят за:

ориентацията на страницата;
определяне на полетата за разпечатване;