Тест 6 клас, изходно ниво
1. Дейности, които НЕ извършва операционната система са:

управлява работата на устройствата за въвеждане и извеждане на информация;
управлява работата на запомнящите устройства;
управлява работата на потребителя;
управлява изпълнението на програмите.


2. Понятието "интерфейс" означава:

съкупността от средствата, с които операционната система управлява компютърната система;
съкупността от средствата, с които операционната система комуникира с потребителя;
съкупността от средствата, с които операционната система взаимодейства с програмите;
всички изброени.


3. Основните елементи на графичния интерфейс са:

командите въведени от потребителя;
прозорците;
менюта и текстови кутии;
панели за управление.


4. Организацията на информацията в компютъра може да се извършва с помощта на програмата:

Internet Explorer;
Word;
Ms Power Point
Windows Explorer.


5. Ако искаме да намерим сбора на клетките A1, A2, A3, B1, B2, B3, ще използваме функцията SUM() по следния начин:

SUM(A1:B3);
SUM(A1+A2+A3+B1+B2+B3);
=SUM(A1:B3);
=SUM(A1;B3).


6. Група от клетки се маркира с написнат бутон:

Alt
Enter;
Shift;
Tab.


7. Диаграмите представляват:

автоматизирано изчисление, предназначено за малкия офис и дома;;
графично онагледяване на изменението на даден процес или явление;
вид форматиране на данните за по-доброто им представяне;
прогноза на последиците от различни управленски решения.


8. Вградената функция за намиране на средно аритметично в Ms Excel е?

SART;
MAX;
MIN;
AVERAGE.


9. Написали сме в клетка 1234, а програмата показва 18.05.1903. Причината е:

грешка на програмата Ms Excel;
клетка има тип на данните - Date;
числото трябва да се въведе с десетична запетая;
нито едно от изброените.


10. Когато форматираме таблица, за да пишем на много редове използваме опцията?

Merge & Center;
Wrap Text.


11. Интернет представлява:

програми, които позволяват да се разглежда информация от различен тип на отдалечени компютри;
съвкупност от услуги за обмен на различни типове информация между отдалечени потребители;
глобална компютърна мрежа, свързваща отделни компютри и цели компютърни мрежи;
голяма група от потребители, които по едно и също време обменят информация помежду си.


12. WWW е съкращение използвано в Интернет за обозначаване на?

World Wrong Way;
World Wide Web;
World Wide West;
Well West World.


13. Услугата електронна поща в Интернет позволява на потребителите да:

изпращат съобщения, придружени от адреси на подател и получател;
директно да изтеглят файлове от един компютър в мрежата на собствения си;
се свързват с друг компютър чрез парола и да стартират процес в него;
осъществяват директна връзка помежду си във форум или поединично;


14. IP адрес (Internet Protocol адрес) се нарича:

адресът, който еднозначно определя всеки потребител в Интернет;
електронния адрес на всеки потребител на електронна поща в интернет;
символният адрес, указващ пътя до дадена web страница в Интернет;
цифровият адрес, който еднозначно определя всеки компютър в Интернет;


15. Кой от следните IP адреси е коректен?

255.217.0.1;
265.178.901.0


16. Чрез коя команда се вмъква текст в презентация:

Insert->Text box и започваме да въвеждаме текст.;
Кликваме с мишката и започваме да въвеждаме текст.


17. Командата HOME->FIND се използва за?

търсене и заместване на текст;
само заместване;
само търсене;
всички изброени.


18. Print Preview се използва за:

Преглеждаме на файла преди разпечатване;
Настройка на страницата преди разпечатване.


19. Номерацията на страница в текстов документ се поставя в:

горния или долния колунтитул на страницата(Header and Footer);
началото на документа;
края на документа
която част на документа ни е удобно.


20. landscape and portrait се отнасят за:

ориентацията на страницата;
определяне на полетата за разпечатване;