Тест за 6 клас, теми "Електронни таблици" и "Компютърна графика"
1. Основния файл при работа с електронни таблици е:

документ;
презентация;
работна книга;
таблица.


2. Файлът съхранен в програмата MsExcel получава разширение:

.doc;
.xls;
.ppt;
.exe.


3. По подразбиране за всяка клетка е установен формат за данните от тип:

текст (Text);
общ (General);
дата/време (Date/Time) ;
числов (Number).


4. Всяка формула, която въвеждаме започва със знака;

+;
-;
*;
=.


5. Ако искаме да намерим сбора на клетките A1, A2, A3, B1, B2, B3, ще използваме функцията SUM() по следния начин:

SUM(A1:B3);
SUM(A1+A2+A3+B1+B2+B3);
=SUM(A1:B3);
=SUM(A1;B3).


6. Група от клетки се маркира с написнат бутон:

Alt
Enter;
Shift;
Tab.


7. Диаграмите представляват:

автоматизирано изчисление, предназначено за малкия офис и дома;;
графично онагледяване на изменението на даден процес или явление;
вид форматиране на данните за по-доброто им представяне;
прогноза на последиците от различни управленски решения.


8. Вградената функция за намиране на средно аритметично в Ms Excel е?

SART;
MAX;
MIN;
AVERAGE.


9. Написали сме в клетка 1234, а програмата показва 18.05.1903. Причината е:

грешка на програмата Ms Excel;
клетка има тип на данните - Date;
числото трябва да се въведе с десетична запетая;
нито едно от изброените.


10. Когато форматираме таблица, за да пишем на много редове използваме опцията?

Merge & Center;
Wrap Text.


11. Скенерът е периферно устройство, което се използва за:

извеждане на графична информация в компютъра;
редактиране на графична информация;
въвеждане на графична информация в компютъра;
всички изброени.


12. Рисуваме в Paint. Под кое от разширенията НЕ може да съхрзним изображението?

*.bmp;
*.mp3;
*.jpg;
*.png.


13. За да редактираме изображения може да използваме програмата:

Picture Manager ;
Windows Explorer;
Internet Explorer;
Windows Photo Viewer;


14. Опцията Paint->Print се използва за да:

настроим страницата за печат;
да прегледаме изображението преди разпечатване;
изберем принтер, брой на копиятя и опции на принтера;
всички изброени;


15. Когато съхраняваме картинка в Paint съхраненото изображение е?

растерно;
векторно.


16. При променя на размера на изображението, то влошава качеството си при:

растерна графика;
векторна графика.


17. Видовете скенери са?

ръчни;
барабанни;
комбинирани;
всички изброени.


18. Print Preview се използва за:

Преглеждаме на файла преди разпечатване;
Настройка на страницата преди разпечатване.


19. Опцията Crop в програмата Picture Manager се използва за:

промяна на контраста и осветеността;
промяна на наситеност и багри;
изрязване на изображението;
всички изброени.


20. landscape and portrait се отнасят за:

ориентацията на страницата;
определяне на полетата за разпечатване;