Входно ниво 12клас
1. Основния файл при работа с текстообтаботващата система MsWord е:

документ;
презентация;
работна книга;
таблица.


2. Файлът съхранен в програмата MsExcel получава разширение:

.docx;
.xlsx;
.pptx;
.exe.


3. По подразбиране за всяка клетка е установен формат за данните от тип:

текст (Text);
общ (General);
дата/време (Date/Time) ;
числов (Number).


4. При въвеждане на числа в клетка на електронна таблица, те се подравняват автоматично::

в ляво;
в дясно;
центрирано
двустранно.5. Форматирането на абзаците в текста се извършва от:

раздел Home -> Paragraph;
раздел Paragraph ->Font
група Home -> Paragraph;
с десен бутон -> Font, Size.


6. Адресът на клетка $M$13 в електронните таблици е:

константа;
относителен;
абсолютен;
смесен.


7.За да вмъкнем обект създаден в друга програма използваме?

Paste;
Paste Special;
Insert;
Go to.


8. Всяка формула, която въвеждаме започва със знака;

+;
-;
*;
=.


9. Закръглянето на числа в електронните таблици се извършва с помощта на функцията:

SUM;
ROUND;
COUNT;
AVERAGE.


10. За какво се използват функцията SQRT(x):

пресмята квадрата на х;
пресмята корен от х;


11. Работния лист се защитава от:

Protect Sheet;
Protect and Share Workbook;
Protect Workbook;
Protect and Share WorkSheets;


12. В електронните таблици клетката А6 има стойност 4, А7 е -2, В6 е 8, а В7 има стойност 3. Какъв ще бъде резултатът от изчислението на следната формула: =В6/А6+А7^B7 ?:

10;
-6;
8;
-4.


13. Коя от функции бихте избрали за да сумирате стойности, които отговарят на дадено условие?

AVERAGEIF;
COUNTIF;
SUMIF;
IF;


14. Ако искаме да намерим сбора на клетките A1, A2, A3, B1, B2, B3, ще въведем следната формула:

SUM(A1:B3);
SUM(A1+A2+A3+B1+B2+B3);
=SUM(A1:B3);
=SUM(A1;B3);


15. Какъв ще бъде резултата от пресмятането в следната формула, ако стойността на клетката A1 е 270?
: =IF(A1>250;50;0)

50;
0.


16. В клетка от таблицата искате да въведете EGN и не сте предвидили да включите стойностите във формули. Ще изберете тип на данните:

TEXT;
NUMBER.


17. Ако на екрана се изведе съобщение в правоъгълна текстова кутия „Моля въведете цяло число" и символ за предупреждение, това е резултат от:?

Коментар, който сте въвели;
Съобщение за филтриране на данни;
Резултат от изпълнение на условна функция;
Резултат, от проверка за валидност на данни.


18.При сортиране на таблица искаме учениците да са подредени по бал(низходящо), а имената им да излизат в азбучен ред(А-Я). Ще използваме следните критерии:
A B
Име на ученик Бал

Sort by (Column B), Order (Z to A); Add Lavel; Sort by (Column A), Order (A to Z);
Sort by (Column A), Order (Z to A); Add Lavel; Sort by (Column B), Order (A to Z);;


19. Диаграмите представляват:

автоматизирано изчисление, предназначено за малкия офис и дома;;
графично онагледяване на изменението на даден процес или явление;
вид форматиране на данните за по-доброто им представяне;
прогноза на последиците от различни управленски решения.


20. За анализиране на данни в MsExcel се използва:

Pivot table;
Data Validation;