Входно ниво №2 за 11 клас "Програмиране в Интернет"
1. Web сайтът е?

Съвкупност от хипертекстови документи, свързани чрез хипервръзки
Съвкупност от текстови документи, съхранени в една обща папка;
Съвкупност от различни хипертекстови документи;
Съвкупност от документи, съхранение на сървър;


2. Какво е HTML?

Език за програмиране;
Език за описание на документи;
Протокол за достъп до Интернет;
Език за описание на хипертекст;


3. Как могат да се създадат динамични Web сайтове?

Java;
PHP;
Pascal;
Basic;


4. За хипервръзка в рамките на една страница използваме:

хипервръзка;
таг <P>
котва;
таг <FONT>5. Програмата, с която се отварят web страниците се нарича::

Браузър;
Търсачка;
HTML приложение;
Сървър;


6. Хипертекстовите документи са:

Предназначени за хиперпространството;
Текстови документ;
Документи, с текстово и графично съдържание;
Текстов документ, в който има хипервръзки;


7. Коя програма не е браузър?

Mozilla Firefox;
Microsoft Internet Explorer ;
Microsoft Windows Explorer;
Safari for Windows;


8. Компютърните мрежи се делят на:

Сложни, съставни и прости;
Кабелни и безжични;
Интернет и WWW;
Локални, глобални;


9. За какво се използва протоколът HTTP?

За предаване на текстови данни;
За предаване на хипертекстови документи;
За свързване на файлове с различни формати;
За обработване на файлове;


10. Името на протокола FTP е съставено от:

File Transmision Protokol;
Files Transfered Protokol;
File Transfer Protokol;
File Test Protokol;


11. Кое от следните твърдения е вярно?

<I> </I> подчертава текста;
В тага <font size>, font е атрибут на тага size;
В тага < font></font> font е атрибут на таг;
<a></a> са отварящ и затварящ тагове;


12. Коя е вярната структура на HTML документа?

<HTML><HEAD><TITLE></TITLE></HEAD><BODY></BODY></HTML>;
<HTML><HEAD></HEAD><TITLE></TITLE><BODY></BODY></HTML>;
<HTML></HTML><HEAD></HEAD><TITLE></TITLE><BODY></BODY></HTML>;
<HTML><HEAD><TITLE></TITLE><BODY></BODY></HEAD></HTML>;


13. Атрибутите на таговете се състоят от?

Затварящ таг и стойност;
Отварящ таг и стойност
Само от име;
Име и стойност.


14. Между кои тагове се поставя заглавната част на страницата?

<HEAD> </HEAD>;
<LABEL> </LABEL>;
<HTML></HTML>;
<TITLE></TITLE>.


15. Посочете вярното твърдение. Езикът HTML е език за програмиране ?

не;
да.


16.Тага ''се използва за вмъкване на изображение?

да
не


17.Кой от текстовите редактори бихте използвали за да създадете HTML документ?

Microsoft Word;
MultiEdit;
NotePad;
PageMaker;


18.Кое от следните разширения е разширение на HTML страница?

html;
docx;


19. Какво е основното предназначение <P></P>?

Създава нов абзац;
Създава ново подравняване;
Показва как да се форматира текста след него;
Показва какъв да бъде абзаца;


20. Между кои от таговете се помества съдържанието на страницата?

<HEAD> </HEAD>;
<TITLE></TITLE>;
<P></P>;
<BODY></BODY>