Входно ниво №1 за 11 клас "Програмиране в Интернет"
1. Хипервръзките са?:

връзки между текстови документи, съхранени в една обща папка;
препратки между хипертекстови документи;
документи, съхранение на сървър;
хипертекстови документи.


2. Хипертекстови документи могат да се създадат използвайки:

С++;
Java;
HTML
Pascal


3. WWW е абревиатура на?

West Wide World;
World Wide Web;
Wibe Wide Web;
Web Wireless World;


4. Каква не може да е структурата на един Web сайт?

Дървовидна;
Линейна;
Пръстен;
Йерархична


5. Браузърът е:

Програма;
Търсачка;
HTML приложение;
Сървър;


6. Хипертекстовите документи са:

Предназначени за хиперпространството;
Текстови документ;
Документи, с текстово и графично съдържание;
Текстов документ, в който има хипервръзки;


7. Коя програма не е браузър?

Google Chrome;
Microsoft Windows Explorer ;
Microsoft Internet Explorer;
Opera;


8. Какво е HTML?

Език за програмиране;
Език за описание на документи;
Протокол за достъп до Интернет;
Език за описание на хипертекст;


9. За какво се използва протоколът HTTP?

За предаване на текстови данни;
За предаване на хипертекстови документи;
За свързване на файлове с различни формати;
За обработване на файлове;


10. Името на протокола HTTP е:

Hight Type Transmision Protokol;
Hyper Test Transfered Protokol;
Hyper Text Transfer Protokol;
Hide Text Test Protokol;


11. Кое от следните твърдения е вярно?

<B> </B> подчертава текста;
В тага <p align>, р е атрибут на тага align;
В тага < font></font> font е атрибут на таг;
<p></p> са отварящ и затварящ тагове;


12. Коя е вярната структура на HTML документа?

<HTML><HEAD><TITLE></TITLE></HEAD><BODY></BODY></HTML>;
<HTML><HEAD></HEAD><TITLE></TITLE><BODY></BODY></HTML>;
<HTML></HTML><HEAD></HEAD><TITLE></TITLE><BODY></BODY></HTML>;
<HTML><HEAD><TITLE></TITLE><BODY></BODY></HEAD></HTML>;


13. Атрибутите на таговете се състоят от?

Отварящ таг и стойност
Затварящ таг и стойност;
Име и стойност;
Само от име;.


14. Между кои тагове се поставя заглавието на страницата?

<HEAD> </HEAD>;
<LABEL> </LABEL>;
<HTML></HTML>;
<TITLE></TITLE>.


15. Посочете вярното твърдение. Езикът HTML е език за програмиране ?

не;
да;.


16.Таговете <FONT></FONT> се използват за форматиране на текст?

да
не


17.Кой от текстовите редактори бихте използвали за да създадете HTML документ?

Edit;
TextEdit;
NotePad ;
PageMaker;


18.Кое от следните разширения е разширение на HTML страница?

html;
txt;


19. Какво е основното предназначение <P></P>?

Създава ново подравняване;
Създава нов абзац;
Показва какъв да бъде абзаца;
Показва как да се форматира текста след него;


20. Между кои от таговете се помества съдържанието на документа?

<HEAD> </HEAD>;
<TITLE></TITLE>;
<P></P>;
<BODY></BODY>