Тренировъчен тест №9 за 11 клас "Програмиране в Интернет" - Обобщение
1. Web сайтът е?

Съвкупност от хипертекстови документи, свързани чрез хипервръзки;
Съвкупност от текстови документи, съхранени в една обща папка;
Съвкупност от различни хипертекстови документи;
Съвкупност от документи, съхранение на сървър;


2. Хипертекстови документи могат да се създадат използвайки:

С++ ;
Java;
HTML
Pascal

3. Големините на заглавията в текста се променят от Н1 до Н6. Кой е най-големият размер?

Н6;
Н1;
Указва се с атрибут ;
Указва се чрез size;


4. Атрибутите на тага <HR> са:

align, width, color;
size, width, color;
font, size, align;
p, width, color;


5. Браузърът е:

Програма;
Търсачка;
HTML приложение;
Сървър;


6. Хипертекстовите документи са:

Предназначени за хиперпространството ;
Текстови документи;
Документи с текстово и графично съдържание;
Текстови документи, в които има хипервръзки;


7. Хипервръзка в директория извън дадената се задава като:

<a href="animals.html"> кликни тук </a>;
<a href=../animals.html></a>;
<a href="../animals.html"> кликни тук </a> ;
<a ="../animals.html"> кликни тук </a>;


8. Хипервръзка към файл в същата директория се задава като:

<a href=http://file_name.html>кликни тук</a>;
<a href="../file_name.html">кликни тук</a>;
<a ="file_name.html">кликни тук</a>;
<a href="file_name.html">кликни тук</a> ;


9.Хипервръзка към адрес на сайт се задава по следния начин:

<a href="//8souvarna.info/" title="11 klas">кликни тук</a>;
<a href="http://8souvarna.info/" title="11 klas">кликни тук</a>;
<a ="http://8souvarna.info/" title="11 klas">кликни тук</a>
<a href="http://8souvarna.info/" title="11 klas"></a>;


10. Кой от таговете се използва за поставяне на долен индекс:

<SUB></SUB>;
<SUP></SUP>;
<FONT SUB="2"></FONT>;
<FONT SUP="2"></FONT>;


11. Когато избираме цвят на текст и фон на една и съща страница е подходящо те да бъдат?

контрастни цветове;
нюанси на един същи цвят;
искрящи електрикови цветове;
тъмни цветове;


12. Коя е вярната структура на таблица?

<TABLE><TR><TD></TD></TR><TR><TD></TD></TR></TABLE>;
<TABLE TR><TD></TD><TD></TD></TABLE TR>;
<TABLE><TR></TR><TD></TD><TR></TR><TD></TD></TABLE>;
<TABLE></TABLE><TR><TD></TD></TR><TR><TD></TD></TR>;


13. Атрибути на таг<TABLE>...</TABLE> са:

width, border, align, background;
color, align, size, brdcolor;
width, align, color, rows, cols;
cols="5", rows="10";


14. Колко реда и колко колони има таблицата зададена по следния начин <TABLE><TR><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD></TD><TD></TD></TR></TABLE>?

един ред и две колони;
два реда и една колона;
един ред и една колона;
два реда и две колони;

15. За изпращане на попълнената форма се използва бутон:

RESET;
SUBMIT;.


16.Кой е правилния начин за създаване на хипервръзка?

<а href="8souvarna.com">към сайта на училището</a>;
<a url=http://8souvarna.com/>към сайта на училището</a>;
<a link="http://8souvarna.com/">към сайта на училището</a>;
<a href="http://8souvarna.com/">към сайта на училището</a>;


17.Каскадни стилове могат да се вмъкнат:

В страницата;
В отделен файл;
В страницата и в отделен файл;
Нито едно от изброените;


18.JavaScript не прави разлика между малки и главни букви?

да ;
не ;


19. Ако създадем външен файл използвайки JavaScript, файла ще получи разширение:

. jsc;
.js;
.exe;
.html

20. Между кои от таговете се помества съдържанието на документа?

<HEAD> </HEAD>;
<TITLE></TITLE>;
<P></P>;
<BODY></BODY>