Тренировъчен тест №7 за 11 клас "Програмиране в Интернет" Теми 13 и 14
1. Когато декларираме променлива в JavaScript се задава?

име на променлива или име и стойност на променлива;
име на променлива и тип на променлива;
тип на променлива и стойност на променлива;
няма правила;


2.Аритметичните операции, които могат да се прилагат в JavaScrip са:

+,- ;
+,-,*,/;
+,-,*,/,%;
Няма верен отговор;


3. Условната конструкция max=(a>b)? a:b се чете като:

ако а>b, променливата max се извежда на екрана ;
ако а>b, то на променливата max се присвоява стойността на а, в противен случай се присвоява b;
ако а<b, то на променливата max се присвоява стойността на в, в противен случай се присвоява а;
ако а<b, то на променливата max се присвоява стойността на а, в противен случай се присвоява b;


4. Логическите оператори са:

&&, I, ! ;
&, I, !;
&&, II, !;
&&, II, !!;


5. Функцията е:

Последователност от оператори, обединени подобщо име;
Самостоятелна програма;
HTML приложение;
Оператори;


6. Сорс кода <script type=”text/javascript” src=”function.js”></script>:

Дефинира функция във външен файл;
Записва JavaScript файл;
Дефинира функция ;
Извиква функция дефинира във външен файл ;


7. Кои думи са включени в синтаксиса на условния оператор?

and, or ;
if, else;
else, or;
if, for;


8. Каква е стойността на израза 25%2==0?

TRUE ;
FALSE;
0;
1;


9.Кой от посочените изрази е булев?

(a+b)*c;
(а>b)II(b>c);
a%b;
(a+b)/(a-b) ;


10. Посочете резултата от изпълнението на скрипта за променливата suma:

<SCRIPT language="JavaScript">
var ch1=5;
var ch2=10;
var suma = ch1 + ch2;
document . write (suma);
</SCRIPT>:

5;
10;
15;
30;


11. Резултата от изпълнението на скрипта

<SCRIPT language="JavaScript">
var ch1= prompt("Въведете число:", "");
var ch2= prompt("Въведете число:", "");
var suma = Number(ch1) +Number(ch2);
document . write (suma);
</SCRIPT>

зависи от типа на данните;
скрипта не извежда резултат;
резултата зависи от браузъра;
зависи от числата, които въведем;


12. Каква е грешката в следния формат на if оператора

(1) if (условие) {

(2) конструкция1

(3) }

(4) else {

(5) конструкция2;

(6) };

Липсва ";" на (2);
Условието не се записва в ();
След конструкция2, няма ";" на (5)
Няма грешка;


13. Цикълът в програмирането се използва, при:

Последователност от действия винаги с еднакъв брой повторения;
Последователност от действия повтарящи безкраен брой пъти;
Последователност от действия повтарящи се краен брой пъти;
Последователност от действия без повторения;


14.На кой ред има грешка в оператора за цикъл:

(1) while(условие){
(2)инкремениране/декремениране на брояча;
(3)конструкции;
(4)}

(1) и (2) за разменени;
(2) и (3) са разменени;
(3) и (4) са разменени;
(4) е излишен;


15. Кой от текстовете ще се прочете на екрана?

<SCRIPT language="JavaScript">

/*
Hello World!
*/
document . write("Здравейте”);

</SCRIPT>

Hello World!;
Здравейте;.


16.Операторите for, while i do/while са оператори за цикъл

да
не


17.Кой от операторите за цикъл се използва поне веднъж задължително?

for;
while;
do/while;
всички изброени;


18.Колко аргумента има деклариране в следната функция function myFunction(a,b)?

2 ;
Няма декларации ;


19.колко пъти ще се изпълни тялото на цикъла for (i=0;i<5;i++)

0 ;
5;
повечеот 5 пъти;
по-малко от 5 пъти ;


20. Оператора if

for (i=0;i<10;i++)
{
if (i==3)
{
break;
}, има следната функция:

стартира следващата конструкция, когато i=3;
започва изпълнението на цикъла, когато i=3; ;
спира изпълнението на цикъла, когато i=3;
нито едно от посочените;