Тренировъчен тест №6 за 11 клас "Програмиране в Интернет" ТЕМИ от 10 до 13
1.Коментарите в HTML документа се използват:

За коментар на съдържанието на страницата;
За указание на потребителя;
За указание на програмиста;
Всички изброени;


2. Сорс кода

<STYLE>
p {
font-size: 12px;
text-align:justify;
text-indent: 20px;
}
</STYLE> , показва, че текста в абзаците ще бъде подравнен:

В ляво;
В центъра;
В дясно;
От двете страни;

3.Сорс кода <h1 font-size: 20pt>Област Варна</h1>, показва, че текста:

В абзаца ще бъде с размер 20pt ;
В заглавията с най-голям размер, ще бъде 20pt ;
В заглавията с най-малък размер, ще бъде 20pt ;
Всички изброени;


4 Атрибута " font-style:........ " се отнася за:

left, right, center;
B, I, U ;
top, bottom ;
Всички изброени;


5.Сорс кода p { text – indent: 7mm} указва:

Подравняване на абзаца;
Отстъп на първия ред;
Размер на буквите;
Ширина на абзаца;


6. Серифни са шрифтовете:

Times New Roman, Century;
Verdana, Arial;
Tachoma, Comic Sans;
Arial, Courier New ;


7.Типа на дизайна на една страница може да бъде:

Контейнерен;
Табличен;
Фреймов;
Всички изброени;


8. Основните тагове в контейнерния дизай са:

<STYLE="container"></STYLE>;
<P></P> ;
<C></C> ;
<DIV></DIV> ;


9.Каква е най-елементарната организация при контейнерния дизайн?

left, right, top, bottom;
my_header; menu; my_content; my_footer;
top, left, middle;
header footer, left, right;


10. Tаговете <DIV></DIV>се поставят между таговете:

<HEAD></HEAD>;
<BODY></BODY>;
<FONT></FONT>;
<P></P>;


11.Сорс кода h1 {text-shadow: 5px 5px 5px #FF0000;} поставя

ефект на заглавията H1;
поставя заглавията в кутийка с размери 5/5/5;
ефект на абзаците;
поставя текста в абзаца в кутийка с размери 5/5/5;


12. Сорс кода:

<style>
div
{
width:300px;
height:100px;
background-color:yellow;
}
</style>, се поставя между таговете:

<HEAD></HEAD>;
<BODY></BODY>;
<DIV></DIV>;
поставя се във външен файл;


13. Скриптовете създадени на JavaScript се поместват между таговете:

<SCRIPT></SCRIPT>
<STYLE></STYLE>
<JS--> <-- /JS>;;
<DIV></DIV> ;


14. Скриптът е

език за програмиране;
браузър;
интерпретатор;
програма;


15.JavaScrip игнорира белите полета:

не;
да;


16.Скриптът се изпълнява:

Интерптератор инсталиран на сървъра ;
Транслатор инсталиран на сървъра ;
Интерптератор инсталиран на клиентския компютър ;
В прозореца на браузъра ;


17.Скриптът се вмъква с атрибута:

<SCRIPT></SCRIPT>;
<INSERT>;
<SRC>;
<TYPE>;


18.JavaScript не прави разлика между малки и главни букви?

да ;
не ;


19. Ако създадем външен файл използвайки JavaScript, файла ще получи разширение:

. jsc;
.js;
.exe;
.html


20.Декларацията var sum = 0; се отнася за :

Тип на данните ;
Литерал;
Константа;
Променлива;