Тренировъчен тест №10 за 11 клас "Програмиране в Интернет" - "Обобщение"
1. Хипервръзките се използват за:

Препратка в рамките на една Web страница;
Препратка между няколко Web страница;
Препратка към е-мейл и други файлове;
Всички изброени;


2. Хипервръзка няма да фукционира ако:

Липсва файла, който трябва да се отвори ;
Указали сме некоректно пътя до файла;
Сгрешили сме разширението на файла;
Всички изброени;


3.Искаме да форматираме заглавия в Web страница. Кой от таговете ще ги форматира с най-малък размер?

Н6;
Н1;
Указва се с атрибут ;
Указва се чрез size;


4. За да се създаде страница чрез HTML се използват:

Процедури и функции;
тагове и атрибути;
скриптове и функции;
скриптове и блокове;


5. В така указаната хипервръзка <A HREF="http://8souvarna.com/images/img_01.jpg"> кликни тук</A> името на папката, където се намира файла, който трябва да се отвори е:

//8souvarna.com;
images/img_01.jpg;
images;
кликни тук;


6. Серифни са шрифтовете:

Times New Roman, Century;
Verdana, Arial;
Tachoma, Comic Sans;
Arial, Courier New ;


7.Типа на дизайна на една страница може да бъде:

Контейнерен;
Табличен;
Фреймов;
Всички изброени;


8. Основните тагове в контейнерния дизай са:

<STYLE="container"></STYLE>;
<P></P> ;
<C></C> ;
<DIV></DIV> ;


9.Каква е най-елементарната организация при контейнерния дизайн?

left, right, top, bottom;
my_header; menu; my_content; my_footer;
top, left, middle;
header footer, left, right;


10. Името на протокола FTP е:

File Transmision Protokol;
Files Transfered Protokol;
File Transfer Protokol;
File Test Protokol;


11. Всяка една от двойките цифри, чрез които се задава цвят описват режима цветове?

RGB;
CMYK;
LAB color;
Microsoft colors;


12. Коя е вярната структура на HTML документа?

<HTML><HEAD><TITLE></TITLE></HEAD><BODY></BODY></HTML>;
<HTML><HEAD></HEAD><TITLE></TITLE><BODY></BODY></HTML>;
<HTML></HTML><HEAD></HEAD><TITLE></TITLE><BODY></BODY></HTML>;
<HTML><HEAD><TITLE></TITLE><BODY></BODY></HEAD></HTML>;


13. Цикълът в програмирането се използва, при:

Последователност от действия винаги с еднакъв брой повторения;
Последователност от действия повтарящи безкраен брой пъти;
Последователност от действия повтарящи се краен брой пъти;
Последователност от действия без повторения;


14.На кой ред има грешка в оператора за цикъл:

(1) while(условие){
(2)инкремениране/декремениране на брояча;
(3)конструкции;
(4)}

(1) и (2) за разменени;
(2) и (3) са разменени;
(3) и (4) са разменени;
(4) е излишен;


15. Кой от текстовете ще се прочете на екрана?

<SCRIPT language="JavaScript">

/*
Hello World!
*/
document . write("Здравейте”)</SCRIPT>

Hello World!;
Здравейте;.


16.Операторите for, while i do/while са оператори за цикъл

да
не


17.Кой от операторите за цикъл се използва поне веднъж задължително?

for;
while;
do/while;
всички изброени;


18.Колко аргумента има деклариране в следната функция function myFunction(a,b)?

2 ;
Няма декларации ;


19.колко пъти ще се изпълни тялото на цикъла for (i=0;i<5;i++)

0 ;
5;
повечеот 5 пъти;
по-малко от 5 пъти ;


20. Към какви типове документи можем да осъществим хипервръзка?

HTML документи;
Електронни таблици;
Изображения;
Всички изброени;