Тест за 10 клас, изходно ниво (ИТ)"
1. По своята същност базите от данни представляват:

данни, съхранени във вид на файлове, в които информацията е представена в свързани помежду си таблици и заявки;
данни, съхранени във вид на файлове, в които информацията е структурирана под формата на таблици, заявки, форми и отчети;
данни, съхранени във вид на файлове, в които информацията е структурирана под формата на заявки, форми, макроси и модули;
данни, съхранени във вид на файлове, в които информацията е представена чрез записи , съдържащи едно или повече полета.


2. Под системи за управление на бази от данни се разбира:

бази от данни съхранени на електронен носител;
файловете, в които се съхраняват базите от данни;
компютрите, чрез които се управляват базите от данни;
програмите, чрез които се създават базите от данни.


3. Запис в таблица от база от данни се нарича:

отделна колона от таблицата;
отделен ред от таблицата;
съвкупност от полета от таблицата;
номер на реда.


4. За обслужване разходите по поддръжката на жилищен вход се проектира база от данни със следните полета: семейство, етаж, апартамент, брой членове. Кое поле е подходящо да бъде избрано за ключово:

етаж;
апартамент;
семейство;
брой членове.5. База от данни съдържа две таблици – едната с информация за книгите в една библиотека, а другата с данни за читателите. ВТОРАТА таблица е необходимо да бъде свързана с първата с връзка от тип:

много към много;
много към едно;
едно към много;
едно към едно.


6. В коя група са изброени само системи за управление на бази от данни:

Access, FoxPro, Macromedia Director;
Oracle, Paradox, Excel;;
MySQL, Access, Clipper;
Informix, Sybase, Outlook.


7.За да може две полета от различни таблици в база от данни да бъдат свързани е необходимо:

да са с еднакви размери
да са с данни от един и същ тип;
да са с идентични имена;
да са ключови за таблиците.


8. При някои видове локални мрежи един от компютрите играе централна роля. Той се нарича:

клиент;
сървър;
терминал;
клиент.


9. Под мрежови протокол при компютърните мрежи се разбира:

средства за комуникация между потребител и компютър, свързан в локална мрежа;
формално множество от правила, чрез които компютрите в мрежата комуникират;
описание на конфигурацията на свързване между компютрите в локалната мрежа;
система за предоставяне на достъп на потребителя до всякакъв тип файлове в мрежата.


10. В случай на нужда от показване само на част от данните в базата от данни е добре да се използва заявка за:

филтрираща заявка;
кръстосана заявка.


11. При компютърна топология тип звезда:

всяко устройство е свързано с централно устройство наречено хъб;
всеки компютър е свързан чрез предавател с приемника на друг компютър;
всеки компютър не е свързан със всеки, но са предвидени резервни връзки;
всяко устройство от мрежата е свързано с всяко от другите устройства.


12. При проектиране на база от данни за обработка продажбите в магазин за електроуреди се дефинират следните полета: наименование, вид, производител, цена, сериен номер, цвят.Кое поле е подходящо да се избере за ключово:

сериен номер;
производител;
цена;
име на стока.


13. Кой протокол опредля правилата за работа в интернет:

IP;
TCP/IP;
FTP;
FTP/IP;


14. В кои от посочените програми, файловете могат да се съхранява в *.pdf формат:

Ms Word;
Ms Excel;
Ms Power Point;
всички изброени;


15. Възможността за създаване на онлайн презентации има предимството;

презентацията да е достъпна за широк кръг потребители;
онлайн инструментите да имат по-големи възможности.


16. Редакцията на звуков файл може да се прави директно в програмата Power Point:

не;
да.


17. Настройка на слайдове Master се използва за?

персонализирани настройки в презентацията;
глобални настройки в презентацията;
комбиниране на слайдовете;
за представяне и създване на слайдшоу.


18. Автоматичното преминаване от слайд в слайд се забранява от:

Slide Show->SetUp Show->Browsed at a kiosk;
Slide Show->Custom Slide Show


19. Системата DNS (Domain Name System) в Интернет се използва за

променяне на постоянни IP адреси във временни;
променяне на временни IP адреси в постоянни ;
съхранява информация за съответствието между Internet хост имена и IP адреси и обратно;
всички изброени.


20. За какво се използва приложението Survey monkey?

за създаване на онлайн презентации;
за създаване на анкети;