Тест за 10 клас, изходно ниво (Информатика)
1. Названието на понятието алгоритъм произлиза от името на:

Джон Фон Нойман;
Чарлз Бебидж;
Ал Хорезми;
Блез Паскал.


2. Свойството на алгоритмите - алгоритъма да е приложим за голям брой начални стойности на данните от определено множество, се нарича:

масовост;
ефективност;
резултатност;
определеност.


3. Свойството на алгоритмите - да се постига най-висока резултатност, с най-малък брой стъпки, се нарича:

масовост;
ефективност;
резултатност;
определеност.


4. Проверка на логическо условие НЕ се извършва при:

разклонени алгоритми;
линейни алгоритми;
разклонени и циклични алгоритми
циклични алгоритми.5. Алгоритмите са наричат циклични;

когато част от стъпките при изпълнение на алгоритъма се повтарят многократно;
когато изпълнението на следващата стъпка зависи от някакво условие;
когато се представят в таблична форма;
когато последователността от действия е една и съща за всички входни данни.


6. Какво представляват коментарите?:

за отпечатване на съобщение на екрана;
отметки на редактиращия;
бележка на програмиста;
не се правят коментари.


7.Какъв тип операции над данни от цял тип може да се извършва?

+, - ;
+, -, *;
+,-,*,/;
*,/.


8. Операторът cout<< s;

не се извършва действие;
променя стойността на s;
въвежда s от клавиатурата;
извежда s на екрана.


9. Посочете излишното условие за състяване на алгоритъм:

да разбием сложното действие, като последователност от по-прости действия;
да подредим условията едно след друго;;
да използваме само елементарни действия;
да опишем ясно и точно последователността на действията..


10. За какво се използват функцията sqr(x):

пресмята квадрата на х;
пресмята корен от х;


11. Видове алгоритми според структурата са:

линейни, разклонени, циклични;
словесни, блок-схемни, програмни;
масови, крайни, дискретни;
циклични, разклонение, последователни;


12. Алгоритъма за намиране периметър на правоъгълник:
1.Определя се дължината на страната а и ширината в на правоъгълника
2.Пресмята се периметъра Р на правоъгълника по формулата: Р=2*а+2*в;
3.Съобщава се Р.
е пример за:

разклонен алгоритъм;
линеен алгоритъм;
цикличен алгоритъм;
смесен алгоритъм.


13. Алгоритъма за решаване на уравнението а*х=в:
1.Определяме стойностите на а и на в;
2.Проверка за стойността на х:
2.1 Ако а=0, проверяваме стойността на в.
2.1.1.Ако в=0, съобщава се "Всяко х е решение".
2.1.2.Ако в не е равно на 0, съобщава се "Няма решение";
2.2. Ако а не е равно на нула, се пресмята х по формулата х=в/а. Съпбщава се х.
е пример за:

разклонен алгоритъм;
линеен алгоритъм;
цикличен алгоритъм;
смесен алгоритъм;


14. Алгоритъм за търсене на най-малкия прост делител на цяло положително число N:
Търсеният най-малкия прост делител на числото N, се означава с Р.
1.На Р дай стойност 2. Изпълни стъпка 2.
2.Ако N се дели на Р без остатък, изпълни стъпка 4, в противен случай - съпка 3.
3.Увеличи стойността на Р с едно. Изпълни стъпка 2.
4.Изведи Р.
е пример за:

разклонен алгоритъм;
линеен алгоритъм;
цикличен алгоритъм;
смесен алгоритъм;


15. В оператора for(i=n,i<=n, i++) c o u t << i;

се извежда i;
се извежда n.


16. Управляващата променлива в оператора f o r (i=n, i<=n, i++) е:

i;
n.


17. Колко пъти ще се изпълни тялото на цикъла f o r (i=1,i<=n, i++), ако n=10?

нито един;
5;
9;
10.


18.Всяка блок-схема съдържа задължително:

блок за начало;
блок за изчисление


19. Действието, което може да се извърши без допълнителни пояснения се нарича:

просто действие;
елементарно действие;
алгоритъм;
кодиране.


20. Извършването на едно елементарно действие се нарича:

стъпка;
действие;