Тренировъчен тест №3 за 10 клас
1. Коя от дадените последователности от символи не е идентификатор?:

sum;
alp_2;
li5-20;
Pod21.


2. Променливите са величини, чиято стойност:

се запазва по време на изпълнение на програмата;
може да се променя по време на изпълнение на програмата;
е от числен тип и се запазва по време на изпълнение на програмата;
е от числен тип и не се запазва по време на изпълнение на програмата.


3. Какви ще бъдат стойностите на с,d след изпълнение на следните оператори:
i n t a,b,c,d,k;
a=9;
b=3;
c= (a%b+10)*(a/b-10);
d= --a+b*b;

c = 60, d = 22 ;
c = -70, d = 17;
c = -70, d = 11;
c = -60, d = 22.


4. Изберете вярната последователност на редовете на следната програма:
1.{
2.#i n c l u d e
3.i n t main ()
4.c o u t << "I'm a C++ program";
5.u s i n g namespace std;
6.r e t u r n 0;
7.c o u t << "Hello World! ";
8.}

2,5,3,1,7,8,6,4;
2,5,3,1,7,4,6,8;
1,5,3,2,7,4,6,8
2,3,5,1,4,7,6,8.5. Каква ще бъде стойността за b при изпълнението на следните редове, ако за a е въведена стойност -10:
b=0;
if (a>0) b=a+20;

0;
-10;
2;
-2.


6. Какво представляват коментарите?:

за отпечатване на съобщение на екрана;
отметки на редактиращия;
бележка на програмиста;
не се правят коментари.


7.Какъв тип операции над данни от цял тип може да се извършва?

+, - ;
+, -, *;
+,-,*,/;
*,/.


8. Операторът cout<< s;

не се извършва действие;
променя стойността на s;
въвежда s от клавиатурата;
извежда s на екрана.


9. Информацията, изпращана от процесора на компютъра, която трябва да бъде изведена на монитора се обработва от:

дънна платка;
видео карта;
звукова карта;
процесор.


10. За какво се използват функцията sqr(x):

пресмята квадрата на х;
пресмята корен от х;


11. int main()
{
return 0;
}

се нарича функция;
се нарича програма;
се нарича подпрограма;
се нарича език за програмиране;


12. За константата е вярно, че:

се запазва по време на изпълнение на програмата;
може да се променя по време на изпълнение на програмата;
е от числен тип и се запазва по време на изпълнение на програмата;
е от числен тип и не се запазва по време на изпълнение на програмата.


13. В условния оператор i f (.....) x = y+ 5;
e l s e x = y - 1;
ако x= 5, y= 4, за да получи x стойност 9, в скобите трябва да е изписано условието:

x < y;
x = ! y;
x>y;
x+y;


14. Ако искаме да присвоим на S сбора на x, y е правилно да се напише:

s= =x+ y;
s = ! x+y;
s = x+y;
c o u t << x + y;


15. В конструкцията "if(условие) оператор1;
else оператор2;",
операторът след else се изпълнява, ако:

условието не е изпълнено;
условието е изпълнено.


16.Ако искаме да напишем условие, че променливата age не надминава стойност 100, ще използваме:

"if ( age <= 100 );"
" if ( age == 100 ). "


17. В конструкцията "if (x) cout<<10;
else cout<<5;", крайния резултат ще бъде?

нито един;
5;
9;
10.


18.Коя от операциите не е възможна за променливи от цял тип
%
-

%;
-;


19. Подредете редовете, така че да се получи работеща програма
1. {
2. int i = 20;
3. int main()
4. if (i < 15)
5. else
6. cout<<"i is smaller than 15";
7. cout<<"i is greater than 15";
8. }
9. return 0;

1, 2, 4, 3, 5, 7, 8, 6; 9;
3, 1, 2, 4, 6, 5, 7, 9, 8;
2, 6, 4, 3, 5, 7, 8, 1; 9;;
6, 7, 4, 3, 5, 1, 8, 2; 9;;


20. d o {c i n>>a, i f (m < a) m = a}
w h i l e(a);
c o u t< <"max=" < < ms;

цикъл с постусловие;
цикъл с предусловие;