Тест за 10 клас, "Бази данни", "Компютърни презентации"
1. При създаване на таблица в база от данни:

задължително трябва да има няколко ключови полета;
задължително трябва да се укаже едно ключово поле;
задължително трябва да се изберат 2 ключови полета;
не езадължително да се изберат ключови полета.


2. Под системи за управление на бази от данни се разбира:

бази от данни съхранени на електронен носител;
файловете, в които се съхраняват базите от данни;
компютрите, чрез които се управляват базите от данни;
програмите, чрез които се създават базите от данни.


3. Запис в таблица от база от данни се нарича:

отделна колона от таблицата;
отделен ред от таблицата;
съвкупност от полета от таблицата;
номер на реда.


4. За обслужване разходите по поддръжката на жилищен вход се проектира база от данни със следните полета: семейство, етаж, апартамент, брой членове. Кое поле е подходящо да бъде избрано за ключово:

етаж;
апартамент;
семейство;
брой членове.5. База от данни съдържа две таблици – едната с информация за книгите в една библиотека, а другата с данни за читателите. ВТОРАТА таблица е необходимо да бъде свързана с първата с връзка от тип:

много към много;
много към едно;
едно към много;
едно към едно.


6. Отчетите в базите от данни представляват:

извадка от данните, отговарящи на определено условие;
номерирани колони и именувани редове;
извадка от данни, предназначени за отпечатване;
формуляри, които се използват за попълване на данни.


7.За да може две полета от различни таблици в база от данни да бъдат свързани е необходимо:

да са с еднакви размери
да са с данни от един и същ тип;
да са с идентични имена;
да са ключови за таблиците.


8. При кой тип връзка между две таблици база от данни на всеки запис от едната таблица съответства точно един запис в другата:

много към много;
много към едно;
едно към много;
едно към едно.


9. При проектиране на база от данни първо се определят:

полетата с уникални имена;
таблиците, които са нужни и връзките между тях;
връзките между таблиците;
полетата и записите в таблиците.


10. В случай на нужда от показване само на част от данните в базата от данни е добре да се използва заявка за:

филтрираща заявка;
кръстосана заявка.


11. Ключово поле на таблица в база от данни се нарича

определящото еднозначно записа поле;
първото дефинирано поле на всеки запис;
поле, което е свързано с поле от друга таблица;
идентификационен номер на запис.


12. При проектиране на база от данни за обработка продажбите в магазин за електроуреди се дефинират следните полета: наименование, вид, производител, цена, сериен номер, цвят.Кое поле е подходящо да се избере за ключово:

сериен номер;
производител;
цена;
име на стока.


13. Компютърните презентационни системи се използват основно за:

създаване на интерсно слайд шоу;
създаване на печатни презентационни материали;
помощно средство при представяне на информация пред публика от човек;
за създаване на клипове;


14. В кои от посочените програми, файловете могат да се съхранява в *.pdf формат:

Ms Word;
Ms Excel;
Ms Power Point;
всички изброени;


15. Възможността за създаване на онлайн презентации има предимството;

презентацията да е достъпна за широк кръг потребители;
онлайн инструментите да имат по-големи възможности.


16. Редакцията на звуков файл може да се прави директно в програмата Power Point:

не;
да.


17. Настройка на слайдове Master се използва за?

персонализирани настройки в презентацията;
глобални настройки в презентацията;
комбиниране на слайдовете;
за представяне и създване на слайдшоу.


18.Автоматичното преминаване от слайд в слайд се забранява от:

Slide Show->SetUp Show->Browsed at a kiosk;
Slide Show->Custom Slide Show


19. Външна хипервръзка в презентация се използва ако зададен адреса:

"8souvarna.com";
"http://8souvarna.com";
"http:8souvarna.con";
всички изброени.


20. За какво се използва приложението Survey monkey?

за създаване на онлайн презентации;
за създаване на анкети;