Тест за 10 клас, тема "Алгоритми"
1. Названието на понятието алгоритъм произлиза от името на:

Джон Фон Нойман;
Чарлз Бебидж;
Ал Хорезми;
Блез Паскал.


2. Свойството на алгоритмите - алгоритъма да е приложим за голям брой начални стойности на данните от определено множество, се нарича:

масовост;
ефективност;
резултатност;
определеност.


3. Свойството на алгоритмите - да се постига най-висока резултатност, с най-малък брой стъпки, се нарича:

масовост;
ефективност;
резултатност;
определеност.


4. Проверка на логическо условие НЕ се извършва при:

разклонени алгоритми;
линейни алгоритми;
разклонени и циклични алгоритми
циклични алгоритми.5. Алгоритмите са наричат циклични;

когато част от стъпките при изпълнение на алгоритъма се повтарят многократно;
когато изпълнението на следващата стъпка зависи от някакво условие;
когато се представят в таблична форма;
когато последователността от действия е една и съща за всички входни данни.


6. Начините за описание на алгоритми са:

през програма, чрез думи, чрез блок-схеми;
словесен , графичен, с псевдокод, програмен;
словесен, с блок схеми, чрез език за програмиране;
с блок-схеми.


7.За кое от посочените може да се състави алгоритъм?

Каталог на книги в библиотеката;
Готварска рецепта;
Програма на телевизия;
Разписание на автобусите.


8. Посочете, кое от следните изречения може да се приеме за определение на алгоритъм;

Последователност от указания, които задават реда на изпълнение действията, които водят до решаване на задачата;
Система от правила, изпълнение на които води до решаване на дадена конкретна задача; ;
Системата от указания за решаване на даден тип задачи;;
Система от указания, които задават реда на изпълнение на елементарни действия с цел да се получи определен резултат;.


9. Посочете излишното условие за състяване на алгоритъм:

да разбием сложното действие, като последователност от по-прости действия;
да подредим условията едно след друго;;
да използваме само елементарни действия;
да опишем ясно и точно последователността на действията..


10. Описанието на алгоритъма чрез набор от геометрични фигури се нарича:

словесно;
с блок-схеми;


11. Видове алгоритми според структурата са:

линейни, разклонени, циклични;
словесни, блок-схемни, програмни;
масови, крайни, дискретни;
циклични, разклонение, последователни;


12. Алгоритъма за намиране периметър на правоъгълник:
1.Определя се дължината на страната а и ширината в на правоъгълника
2.Пресмята се периметъра Р на правоъгълника по формулата: Р=2*а+2*в;
3.Съобщава се Р.
е пример за:

разклонен алгоритъм;
линеен алгоритъм;
цикличен алгоритъм;
смесен алгоритъм.


13. Алгоритъма за решаване на уравнението а*х=в:
1.Определяме стойностите на а и на в;
2.Проверка за стойността на х:
2.1 Ако а=0, проверяваме стойността на в.
2.1.1.Ако в=0, съобщава се "Всяко х е решение".
2.1.2.Ако в не е равно на 0, съобщава се "Няма решение";
2.2. Ако а не е равно на нула, се пресмята х по формулата х=в/а. Съпбщава се х.
е пример за:

разклонен алгоритъм;
линеен алгоритъм;
цикличен алгоритъм;
смесен алгоритъм;


14. Алгоритъм за търсене на най-малкия прост делител на цяло положително число N:
Търсеният най-малкия прост делител на числото N, се означава с Р.
1.На Р дай стойност 2. Изпълни стъпка 2.
2.Ако N се дели на Р без остатък, изпълни стъпка 4, в противен случай - съпка 3.
3.Увеличи стойността на Р с едно. Изпълни стъпка 2.
4.Изведи Р.
е пример за:

разклонен алгоритъм;
линеен алгоритъм;
цикличен алгоритъм;
смесен алгоритъм;


15. Коя геометрина фигура Не се използва при блок-схемите?

многоъгълник;
елипса.


16. Коя геометрина фигура се използва при блок-схемите за обозначаване на блок за изчисление?

правоъгълник;
успоредник.


17. Блокът за описание на алгоитъм с блок-схема - ромб, е условен блок и има:

не повече от един изход;
не повече от два изход;
не повече от един изход и един вход;
повече от два изхода.


18.Всяка блок-схема съдържа задължително:

блок за начало;
блок за изчисление


19. Действието, което може да се извърши без допълнителни пояснения се нарича:

просто действие;
елементарно действие;
алгоритъм;
кодиране.


20. Извършването на едно елементарно действие се нарича:

стъпка;
действие;